Zadaniem Ośrodka Badań nad Judaizmem Drugiej Świątyni KUL jest szeroko rozumiana działalność naukowo-badawcza nad literaturą okresu Drugiej Świątyni (586 r. przed Chr. ‒ 70 r. po Chr.).

Badanie tej literatury ma służyć lepszemu zrozumieniu środowiska i zaplecza pojęciowo-ideowego ksiąg Nowego Testamentu.

Aktualnie Ośrodek tworzy trzech pracowników naukowych: ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB, ks. dr Marcin Biegas oraz dr Michał Klukowski.

Ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB prowadzi badania nad aramejską literaturą apokryficzną, zwłaszcza zaś nad Wizjami Lewiego i Księgą Henocha oraz ich powiązaniami z literaturą Starożytnego Bliskiego Wschodu.

Ks. dr Marcin Biegas zajmuje się z kolei Zwojem Psalmów (11Q5) odkrytym w Qumran i jego relacją do kanonicznej Księgi Psalmów, jak również percepcją postaci króla Dawida na kartach rękopisów z Qumran.

Badania Dr Michała Klukowskiego skupiają się na tekstach prawnych (halachicznych) z Qumran. Głównym przedmiotem badań jest jeden z listów o charakterze prawnym (4QMMT), odkryty w czwartej grocie z Qumran.