ks. dr Marcin Biegas

[Review]: Ulrich Dahmen, Psalmen- und Psalter-Rezeption im Frühjudentum. Rekonstruktion, Textbestand, Struktur und Pragmatik der Psalmennrolle 11QPsa aus Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 49; Leiden – Boston: Brill, 2003),  in The Biblical Annals 6/4 (2016) 695–698. 

„Postać Dawida w hebrajskiej wersji Psalmu 151 (11Q5)”, The Biblical Annals 8/1 (2018) 5‒28.

„Skarby znad Morza Martwego”, Kronika Diecezji Sandomierskiej (2019) 116‒126.

„Moje ręce uczyniły flet i moje palce cytrę” (Ps 151,4). Obraz Dawida w Zwoju Psalmów (11QPsa) z Qumran (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Drawnela SDB; Lublin, 2020).

„The Division and Structure of “David’s Compositions” (11Q5)”, The Biblical Annals 13/2 (2023) 319-334.  

 

ks. prof. dr hab. Henryk Drawnel SDB

Books

An Aramaic Wisdom Text from Qumran: A New Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86. Leiden: E. J. Brill, 2004).

Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej (red. H. Drawnel; Analecta Biblica Lublinensia 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007).

Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (red. H. Drawnel i A. Piwowar; Analecta Biblica Lublinensia 2, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009).

The Aramaic Astronomical Book: Text, Translation, and Commentary (Oxford: Oxford University Press, 2011).

O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (tłum. H. Drawnel i B. Sokal; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011 [2nd ed. 2012]).

Qumran Cave 4: The Aramaic Books of Enoch. 4Q201, 4Q202, 4Q204, 4Q205, 4Q206, 4Q207, 4Q212 (Oxford: Oxford University Press, 2019).

Sacred Texts and Disparate Interpretations: Qumran Manuscripts Seventy Years Later: Proceedings of the International Conference Held at the John Paul II Catholic University of Lublin, 24-26 October 2017 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 133. Leiden: Brill, 2020).

Milik (†), Józef Tadeusz, Les livres des patriarches: Édition des textes, traduction et commentaire. I. Testament de Lévi (Edited by Henryk Drawnel. EB N.S., 95. Leuven: Peeters, 2022).

 

Articles in Journals

„An Aramaic Wisdom Poem: Reconstruction of the Text, Literary Analysis and Commentary.“ Scripta Judaica Cracoviensia 2 (2004) 17–45.

„The Aramaic Levi Document: An Overview of Its Content and Problematics.“ Scripta Judaica Cracoviensia 3 (2005) 7‒17.

„The Literary Form and Didactic Content of the Admonitions (Testament) of Qahat.” From 4QMMT to Resurrection. Melanges qumraniens en homage à Émile Puech (ed. F. Garcia Martinez, et al., Leiden: E. J. Brill, 2006) 55–73.

„Priestly Education in the Aramaic Levi Document (Visions of Levi) and Aramaic Astronomical Book (4Q208–211).” Revue de Qumran 22 (2006) 547–574.

“The Visions of Levi and Priestly Education in Israel.” Folia Orientalia 42/43 (2006/07) 237–240.

„Edukacja kapłanów w Izraelu w świetle babilońskiej tradycji skrybalnej (Księga Wizji Lewiego 24; 31–47).” Roczniki Teologiczne 54 (2007) 49–68.

„Moon Computation in the Aramaic Astronomical Book.” Revue de Qumran 22 (2007) 522‒548.

„Oryginalny tekst i polskie tłumaczenie aramejskich Wizji Lewiego.” Roczniki Teologiczne 55 (2008) 83–124.

„Oblubieniec widziany oczami oblubienicy w Pieśni nad Pieśniami.” Roczniki Teologiczne 55 (2008) 17–29.

„Some Notes on Scribal Craft and the Origins of the Enochic Tradition.” Henoch 31 (2009) 66–72.

„Tłumaczenie interlinearne Księgi Ezdrasza i Nehemiasza.” Hebrajsko-polski Stary Testament. Pisma (red. A. Kuśmirek; Warszawa: Vocatio, 2009, 2nd ed. 2014) 622–722.

„III Jesienne Międzynarodowe Dni Biblijne “‘Nie samym chlebem żyje człowiek.’ Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.” Roczniki Biblijne 56 (2009) 258–269.

“Kalkulacja ruchów księżyca w 4Q208 i 4Q209” Roczniki Biblijne 56 (2009) 155–168.

„Wprowadzenie (Introduction).” Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (red. H. Drawnel, A. Piwowar; Analecta Biblica Lublinensia 2, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009) 5–11.

“Królewskie kapłaństwo w aramejskich Wizjach Lewiego. Melchizedek, oraz kapłańska Teadeipssis (Hebr 7,11)”, Królestwo Boże: dar i nadzieja (red. Krzysztof Mielcarek; Analecta Biblica Lublinensia 3; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009) 49–61 .

“Between Akkadian ṭupšarrūtu and Aramaic rps: Some Notes on the Social Context of the Early Enochic Literature.” Revue de Qumran 24 (2010) 373‒403.

“The Initial Narrative of the Visions of Amram and Its Literary Characteristics.” Revue de Qumran 24 (2010) 517‒554.

“Obraz idealnego kapłana na przykładzie Lewiego w Wizjach Lewiego (The Image of an Ideal Priest Represented by Levi in the Visions of Levi).” Od Melchizedeka do Jezusa Arcykapłana: Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz; Analecta Biblica Lublinensia 5; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 119‒135.

„Nauczanie i tożsamość upadłych aniołów w Księdze Czuwających w kontekście religijnym i społecznym Babilonii okresu perskiego i hellenistycznego (Teaching and Identity of the Fallen Angels in the Book of the Watchers in the Religious and Social Context of Persian and Hellenistic Babylonia).” Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. Wróbel; Analecta Biblica Lublinensia 6; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010) 111‒132.

„The Literary Characteristics of the Visions of Levi (so-called Aramaic Levi Document) [Cechy literackie Wizji Lewiego (tak zwanego Aramejskiego Dokumentu Lewiego)],” Journal of Ancient Judaism 1 (2010) 303‒319.

“1 Enoch 73:4–8 and the Aramaic Astronomical Book (1 Henoch 73:4-8 w relacji do Aramejskiej Księgi Astronomicznej).” A Teacher for All Generations: Essays in Honor of James C. VanderKam (Edited by Eric F. Mason. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153; Leiden: Brill, 2012) 687‒704.

“The Punishment of Asael (1 En. 10:4-8) and Mesopotamian Anti-Witchcraft Literature” (Kara nałożona na Asaela a mezopotamska literatura magiczna), Revue de Qumran 25 (2012) 369‒394.

„Professional Skills of Asael (1 En. 8:1) and Their Mesopotamian Background” (Zawodowe umiejętności Asaela [1 Hen. 8,1] i ich mezopotamskie zaplecze pojęciowe), Revue Biblique 119 (2012) 518‒542.

„Knowledge Transmission in the Context of the Watchers’ Sexual Sin with the Women in 1 Enoch 6-11” (Przekaz wiedzy w kontekście seksualnego grzechu aniołów czuwających z kobietami w 1 Henochu 6-11), The Biblical Annals 2 (2012) 123‒151.

“Zawodowa wiedza Asaela (1 Hen. 8,1) i jej relacja do starożytnej Mezopotamii”, The Biblical Annals 3/1 (2013) 47‒66.

“Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię”, The Biblical Annals 3/2 (2013) 285‒307.

“Some Notes on the Aramaic Manuscripts from Qumran and Late Mesopotamian Culture”, Revue de Qumran 26 (2013) 145‒167.

„Ks. prof. dr hab. Ryszard Rubinkiewicz SDB (1939-2011). Członek redakcji „Seminare” w latach 1978-1989”, Seminare 35/2 (2014) 11‒13.

“The Mesopotamian Background of the Giants and Evil Spirits in 1 Enoch 6-11”, Dead Sea Discoveries 21 (2014) 14‒38.

„Przyczyny powstania żydowskiej literatury apokaliptycznej okresu Drugiej Świątyni,” Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (red. M. Kowalski; Analecta Biblica Lublinensia 11. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014) 9‒27.

„Apokaliptyka żydowska okresu Drugiej Świątyni w relacji do literatury pisma klinowego“, Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB (red. Jan Walkusz i Marzena Krupa; Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014) 95‒102.

“1 Enoch 6-11 Interpreted in Light of Mesopotamian Incantation Literature.” 1 Enoch and the Synoptic Gospels: Reminiscences, Allusions, Intertextuality (Edited by Loren T. Stuckenbruck et al.; Early Judaism and Its Literature 44. Atlanta, GA: SBL Press 2016) 245‒284.

“Manuskrypty znad Morza Martwego”, Przegląd Uniwersytecki 29/6 (2017) 51.

“Aramaic Enoch: The Book of Dreams”, The Textual History of the Bible: Vol 2B: Deuterocanonical Scriptures (ed. F. Feder, M. Henze; Leiden: Brill, 2019).

“An Introductory Bibliography for the Study of the Dead Sea Scrolls: Text Editions and Tools for Study.” The Biblical Annals 9 (2019) 629‒654.

“An Introductory Bibliography for the Study of 1 Enoch.” The Biblical Annals 9 (2019) 101–130.

“Qumran and the Ancient Near East.” T&T Clark Companion to the Dead Sea Scrolls (Edited by George J. Brooke, and Charlotte Hempel; Bloomsbury Companions. London: Bloomsbury T&T Clark, 2019) 109–118.

“The Reception of Genesis 6:1–4 in 1 Enoch 6–7.”  Stone, Tablets, and Scrolls: Periods of the Formation of the Bible (Edited by Peter Dubovský and Federico Giuntoli; ArchB 2. Tübingen: Mohr Siebeck, 2020) 461–483.

“Qumran Manuscripts Seventy Years Later.” Sacred Texts and Disparate Interpretations: Qumran Manuscripts Seventy Years Later: Proceedings of the International Conference Held at the John Paul II Catholic University of Lublin, 24-26 October 2017 (Edited by Henryk Drawnel; STDJ 133. Leiden: Brill, 2020) 1–10.

“The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library.” Dead Sea Discoveries 28 (2021) 75–108.

“Józef Tadeusz Milik and the Publication of the Qumran Fragments of the Aramaic Testament of Levi.” Revue de Qumran 33 (2021) 93–119.

“The Manuscripts of the Aramaic Testament of Levi (Visions of Levi) as Interpreted by Józef T. Milik.” Revue de Qumran 34 (2022) 71–113.

“An Inquiry into the Work of the Heaven and Earth: A Literary Study of the Aramaic Text of 1 En. 2:1–5:2.” Hokhmat Sopher: Mélanges offerts au Professeur Émile Puech en l’honneur de son qutre-vintième anniversaire (Edited by Jean-Sebastien Rey, and Martin Staszak; EB.NS 88. Leuven: Peeters, 2021) 51–75.

“Enoch at the Ends of the Earth: Horizon-Based Astronomy and the Stars in 1 Enoch 33–36.” Science in Qumran Aramaic Texts (Edited by Ida Fröhlich; ACSK. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022) 143–172.

“Introduction.” Milik (†), Józef Tadeusz. Les livres des patriarches: Édition des textes, traduction et commentaire. I. Testament de Lévi (Edited by Henryk Drawnel; EB N.S., 95. Leuven: Peeters, 2022) 1–88.

 

Articles in Dictionaries and Encyclopedias

“Masoreci (Masoretes).” Encyklopedia Katolicka KUL. XII: Maryja – Modlitwa (red. Eugeniusz Ziemann; Lublin: KUL, 2008) cols. 151–152.

“Miszna (Mishnah).” Encyklopedia Katolicka KUL. XII: Maryja – Modlitwa (red. Eugeniusz Ziemann; Lublin: KUL, 2008) cols. 1349–1354.

“Moab.” Encyklopedia Katolicka KUL. XII: Maryja – Modlitwa (red. Eugeniusz Ziemann; Lublin: KUL, 2008) cols. 1463–1464.

“Moabici (Moabites).” Encyklopedia Katolicka KUL. XII: Maryja – Modlitwa (red. Eugeniusz Ziemann; Lublin: KUL, 2008) cols. 1464–1465.

“Moulton, James Hope.” Encyklopedia Katolicka KUL. XIII: Modlitwa – Notyfikacja (red. Edward Gigilewicz; Lublin: KUL, 2009) cols. 365‒366.

“Murabbaat.” Encyklopedia Katolicka KUL. XIII: Modlitwa – Notyfikacja (red. Edward Gigilewicz; Lublin: KUL, 2009) cols. 505‒506.

“Papirusy biblijne (Biblical Papiri).” Encyklopedia Katolicka KUL. XIV: Nouet – Pastoralis officii (red. Edward Gigilewicz; Lublin: KUL, 2010) cols. 1306‒1308.

„ Rubinkiewicz, Ryszard.” Encyklopedia Katolicka KUL. XVII: Republika – Serbia (red. Edward Gigilewicz; Lublin: KUL, 2012) cols. 510‒511.

„Sem.” Encyklopedia Katolicka KUL. XVII: Republika – Serbia (red. Edward Gigilewicz; Lublin: KUL, 2012) col. 1387.

„Semici (Semites).” Encyklopedia Katolicka KUL. XVII: Republika – Serbia (red. Edward Gigilewicz; Lublin: KUL, 2012) cols. 1393‒1394.

„Semickie języki (Semitic Languages).”  Encyklopedia Katolicka KUL. XVII: Republika – Serbia (red. Edward Gigilewicz; Lublin: KUL, 2012) cols. 1394‒1395.

“Amram, Visions of.”  The Dictionary of Early Judaism (eds. John J. Collins and Daniel C. Harlow; Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 2010) 326‒327.

“Elect of God (4Q534–536).” The Dictionary of Early Judaism (eds. John J. Collins and Daniel C. Harlow; Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 2010) 573‒574.

“Qahat, Admonitions (Testament) of, (4Q542).” The Dictionary of Early Judaism (eds. John J. Collins and Daniel C. Harlow; Grand Rapids, MI.: Eerdmans, 2010) 1124‒1125.

“Aramaic Levi Document.” T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism. Volume 1 (eds. Loren T. Stuckenbruck and Daniel M. Gurtner; London: Bloomsbury, 2019) 1:106‒109.

“Astronomy and Astrology.” T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism. Volume 2 (eds. Loren T. Stuckenbruck and Daniel M. Gurtner; London: Bloomsbury, 2019) 2:88‒90.

“Fallen Angels.” T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism. Volume 2 (eds. Loren T. Stuckenbruck and Daniel M. Gurtner; London: Bloomsbury, 2019) 2:265‒267.

 

Reviews

Rosik, Mariusz, Judaizm u początków ery chrześcijańskiej. Wrocław, 2003. in Scripta judaica cracoviensia 2 (2004) 123–124.

Heide, Martin, Die Testamente Isaaks und Jacobs: Edition und Übersetzung der arabischen und ätiopischen Versionen. Harrassowitz: Wiesbaden, 2000. In Revue de Qumran 21 (2004) 501–503.

Galley, K. Hoba, A. Kurths, H. Völkening, Die Hebräische Bibel: Eine Einführung. Berlin 2004. In Scripta judaica cracoviensia 3 (2005) 71‒72.

E. Grözinger, Jüdisches Denken: theologie-Philosophie-Mystik. Bd. I.: Vom Gott Abrahams zum Gott des Aristoteles. Frankfurt-NewYork 2004. In Scripta judaica cracoviensia 3 (2005) 77‒79.

C. Greenfield, M. E. Stone, E. Eshel, The Aramaic Levi Document: Edition, Translation, Commentary. Brill: Leiden, 2004. In Revue Biblique 113 (2006) 127–131.

VanderKam, James, From Joshua to Caiaphas: High Priests after the Exile, Minneapolis/Assen: Fortress Press/Van Gorcum, 2004. In Roczniki Teologiczne 54 (2007) 105–107.

Tronina, Antoni. Księga Kapłańska. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament III. Edycja św. Pawła: Częstochow. In Roczniki Teologiczne 55 (2008) 143–148.

Ben-Dov, Jonathan, Head of All Years: Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient Context, Leiden 2008, in Revue de Qumran 25 (2011) 133‒136.

Francesca Rochberg, In the Path of the Moon: Babylonian. Celestial Divination and Its Legacy (Studies in Ancient Magic and Divination 6; Leiden: Brill, 2010), in The Biblical Annals 1 (2011) 205‒210.

Kathel Berthelot and Daniel Stökl Ben Ezra, Aramaica Qumranica: Procee dings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June-2 July 2008 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 94; Leiden: Brill, 2010), in The Biblical Annals 2 (2012) 343‒346.

Helge S. Kvanvig, Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic. An Intertextual Reading (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 148; Leiden: Brill, 2011), in The Biblical Annals 2 (2012) 355‒361.

George W.E. Nickelsburg and James C. VanderKam, 1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch. Chapters 37-82 (Hermeneia; Minneapolis: Fortress Press, 2012), in The Biblical Annals 2 (2012) 363‒367.

Stéphane Saulnier, Calendrical Variations in Second Temple Judaism: New Perspectives on the ‘Date of the Last Supper’ Debate (JSJSup 159; Leiden: Brill, 2012), in Dead Sea Discoveries 20 (2013) 169‒171.

Erlend Gehlken, Weather Omens of “Enūma Anu Enlil”: Thunderstorms, Wind and Rain (Tablets 44-49) (Cuneiform Monographs 43; Leiden: Brill, 2012). Pp. x, 286. Pl. 47. € 105. ISBN 978-90-04-22588-6, The Biblical Annals 3/1 (2013) 189‒191.

Krašovec, Jože, The Transformation of Biblical Proper Names (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 418; T & T Clark: New York – London, 2010). Pp. xiii, 152. € . ISBN 978-0-567-45224-5, in The Biblical Annals 3/1 (2013) 193‒195.

Jonathan Ben-Dov, Wayne Horowitz and John M. Steele, eds., Living the Lunar Calendar (Oxford and Oakville: Oxbow Books, 2012). Pp. viii + 387. £ 32. ISBN: 978-1-84217-481-4, in The Biblical Annals 3/2 (2013) 455‒457.

Joseph L. Angel, Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 86; Leiden: Brill, 2010). Pp. xiii, 380. € 133. ISBN 978 90 04 18145 8, in The Biblical Annals 3/2 (2013) 451‒454.

Timothy H. Lim and John H. Collins, eds., The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls (Oxford: Oxford University Press, 2010, Paperback edition, 2012). Pp. xviii +785. $ 45. ISBN 978-0-19-966308-8, in The Biblical Annals 3/1 (2013) 217‒220.

Loren T. Stuckenbruck, 1 Enoch 91-109 (Commentaries on Early Jewish Literature; Walter de Gruyter: Berlin – New York, 2007). Pp. xv, 855. € 144,95. ISBN 978-3-11-019119-6, in The Biblical Annals 3/2 (2013) 507‒510.

Drawnel, Henryk. Review of Herbert Niehr (ed.), The Arameans in Ancient Syria (Handbook of Oriental Studies, Section I, Ancient Near East 106; Leiden: Brill 2014) in The Biblical Annals 9/4 (2019) 767‒770.

Drawnel, Henryk. Review of Richard Bauckham – James R. Davila – Alexander Panayotov (eds.), Old Testament Pseudepigrapha: More Noncanonical Scriptures, Volume One (Grand Rapids, MI / Cambridge, U.K.: Eerdmans, 2013) in The Biblical Annals 9/4 (2019) 755‒760.

 

dr Michał Klukowski

„Funkcja żony Piłata w Ewangelii według Mateusza (27,19),” Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś – K. Napora; Analecta Biblica Lublinensia XIV; Lublin, 2016) 257–276.

[Review]: Jiří Dvořáček, The Son of David in Matthew’s Gospel in the Light of the Solomon as Exorcist Tradition (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 415; Tübingen: Mohr Siebieck, 2016), in The Biblical Annals 7/2 (2017) 277‒280.

[Review]: Nicholas Thomas Wright, Dobra Nowina. Wiadomość, która zmieniła świat (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016), in Verbum Vitae 31 (2017) 371‒381.

„Tradycja roku 364-dniowego w judaizmie okresu Drugiej Świątyni,” Verbum Vitae 35 (2019) 145–164.

“The Tradition of the 364-Day Calendar versus the Calendar Polemic in Second Temple Judaism,” Verbum Vitae 38/1 (2020) 79–105.

4QMMT ‒ “Niektóre uczynki Prawa”. Tekst ‒ tłumaczenie ‒ komentarz (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Drawnela SDB; Lublin, 2020).

[Review]: Kratz, R. G (ed.)., Interpreting and Living God’s Law at Qumran. Miqṣat Ma῾aśe Ha-Torah, Some of the Works of the Torah (4QMMT) (Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam REligionemque pertinentia XXXVII; Tübingen: Mohr Siebeck, 2020), in The Qumran Chronicle 30/1‒4 (2022) 197‒201.

„Wyrocznia o Gogu (Ez 38–39) w relacji do Księgi Ezechiela,” Księga Proroka Ezechiela. Nowy komentarz Ez 36‒39 (red. A. S. Jasiński; Opole: Uniwersytet Opolski, 2021) 453‒476.

„Proces wyłonienia się kanonu biblijnego w świetle rękopisów z Qumran,” Łódzkie Studia Teologiczne 31/1 (2022) 23‒31.

“The Alleged Reference to the Tripartite Division of Jewish Law in 4QMMT,” The Biblical Annals 12/1 (2022) 29–43.

“The Significance of the Motif of the King in 4QMMT,” Dead Sea Discoveries  30/1 (2023) 33–61.